Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

sâmbătă, 17 august 2013

Legislaţie: s-a modificat regimul de autorizare pentru furnizarea serviciilor poştale

În Monitorul Oficial, partea I-a, nr. 514 din 14 august a.c. a fost publicată Decizia nr. 513/2013 a preşedintelui ANRCTI pentru modificarea Deciziei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

Noua reglementare este importantă pentru firmele care intenţionează să furnizeze servicii poştale. Ea este însă de interes şi pentru cercetătorii istoriei poştale, deoarece Anexa nr. 1 la decizie sunt date o serie de definiţii şi clasificări deosebit de utile (nu este mai puţin adevărat, acestea sunt la fel de utile şi persoanelor care au o corespondenţă poştală bogată şi doresc şi cunoască ce fel de servicii li se pot pune la dispoziţie de către operatorii din domeniu).

Pentru cei interesaţi voi reda o bună parte din Anexa nr. 1 la Decizie.

CAPITOLUL 1: Definiţii

(1) 1.1. În înţelesul prezentei anexe următorii termeni se definesc astfel:
a) imprimate - trimiterile poştale realizate prin tipărire sau alt mijloc de multiplicare, care nu conţin comunicări cu caracter personal sau individual; în această categorie se includ, de exemplu, ziare, periodice, cărţi, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale;
b) colet poştal - trimiteri poştale cu greutatea maximă de 50 kg, ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială;
c) serviciul de publicitate prin poştă - serviciu poştal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poştale interne sau internaţionale depuse la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poştă chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit, precum şi trimiterile care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj;
d) serviciul express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:
- eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii trimiterii poştale, precum şi, de regulă, plata tarifului;
- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
- răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;
- predarea rapidă a trimiterii poştale;
e) serviciul ramburs - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;
f) serviciul confirmare de primire - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmată în scris de către destinatar;
g) serviciul schimbare destinaţie - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;
h) serviciul livrare specială - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
i) serviciul mandat poştal pe suport hârtie - serviciu poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea către destinatar a unei sume de bani, fără nicio deducere.
(2) 1.2. În cuprinsul prezentei anexe sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

CAPITOLUL 2: Serviciile poştale care intră sub incidenţa regimului de autorizare generală

SECŢIUNEA 1: 2.1. Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal

1. 2.1.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
1.1. 2.1.1.1. trimiteri de corespondenţă;
1.2. 2.1.1.2. imprimate;
2. 2.1.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;
3. 2.1.3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
4. 2.1.4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
5. 2.1.5. serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);
6. 2.1.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
6.1. 2.1.6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);
6.2. 2.1.6.2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
6.3. 2.1.6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

SECŢIUNEA 2: 2.2. Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

1. 2.2.1. Servicii având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg:
1.1. 2.2.1.1. trimiteri de corespondenţă;
1.2. 2.2.1.2. imprimate.
2. 2.2.2. Serviciul de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale
3. 2.2.3. Servicii având ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg
4. 2.2.4. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia
5. 2.2.5. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
6. 2.2.6. Servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal:
6.1. 2.2.6.1. ramburs;
6.2. 2.2.6.2. schimbare destinaţie;
6.3. 2.2.6.3. livrare specială;
6.4. 2.2.6.4. confirmare de primire;
6.5. 2.2.6.5. express.
7. 2.2.7. Serviciul mandat poştal pe suport hârtie intern şi internaţional

CAPITOLUL 3: Regulile aplicabile furnizării serviciilor poştale

SECŢIUNEA 1: 3.1. Aplicabilitatea regulilor

1. 3.1.1. Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică tuturor serviciilor poştale, inclusiv serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze furnizorul de serviciu universal, dacă prin dispoziţii speciale nu se prevede altfel.

SECŢIUNEA 2: 3.2. Obiectul serviciilor poştale

1. 3.2.1. Serviciul poştal standard constă în preluarea de către furnizor a trimiterii poştale şi în predarea acesteia în aceeaşi stare la adresa destinatarului, într-un anumit termen şi în schimbul unui tarif.
2. 3.2.2. În cazul mandatului poştal pe suport hârtie, serviciul poştal standard constă în preluarea de către furnizor a sumei de bani care face obiectul acestui serviciu şi remiterea acesteia destinatarului, conform indicaţiilor expeditorului, într-un anumit termen şi în schimbul unui tarif.
3. 3.2.3. Furnizorul poate adăuga la serviciul poştal standard diferite caracteristici suplimentare care individualizează fiecare serviciu poştal pe care îl prestează şi care, de regulă, presupun costuri şi tarife suplimentare.
4. 3.2.4. Serviciile prevăzute la pct. 1.1 lit. d)-i) sunt considerate servicii poştale distincte; furnizorul poate adăuga la acestea alte caracteristici suplimentare.

SECŢIUNEA 3: 3.3. Dreptul de a furniza servicii poştale

1. 3.3.1. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare în orice localitate de pe teritoriul României, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile ofertelor sale comerciale.
2. 3.3.2. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile poştale indicate în notificare, având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, numai cu respectarea legislaţiei statelor pe teritoriul cărora prestează serviciile poştale respective.

SECŢIUNEA 4: 3.4. Oferta de servicii poştale

1. 3.4.1. Ofertele comerciale ale furnizorului, stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale, cuprind condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale respective şi tarifele aplicabile.
2. 3.4.2. În cazul în care furnizorul adoptă denumiri comerciale ale unor servicii poştale, acesta are obligaţia de a menţiona, în ofertele sale comerciale, categoria în care se încadrează serviciul respectiv, conform prevederilor pct. 2.
3. 3.4.3. Furnizorul poate diferenţia ofertele sale comerciale, printre altele, în funcţie de:
a) categoriile de expeditori (persoane fizice şi persoane juridice);
b) zona geografică unde se prestează serviciul (unde se realizează colectarea şi livrarea);
c) numărul minim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal;
d) gradul de prelucrare a trimiterilor poştale.

SECŢIUNEA 5: 3.5. Tarifarea serviciilor poştale

1. 3.5.1. Furnizorul are dreptul de a stabili în mod liber tarifele corespunzătoare serviciilor oferite utilizatorilor, inclusiv reducerile pe care le aplică, precum cele raportate la volum, gradul de prelucrare a trimiterilor poştale etc.
2. 3.5.2. Furnizorul are dreptul să dezvolte orice fel de sisteme de plată ori de atestare a plăţii serviciilor pe care le furnizează (etichete autoadezive care să ateste plata tarifului, precum şi orice alt mod de plată convenit cu utilizatorul), cu excepţia timbrelor poştale.
3. 3.5.3. În situaţia în care furnizorul aplică tarife diferenţiate în funcţie de caracteristicile fizice ale trimiterilor poştale (în particular, în funcţie de greutate), acesta are obligaţia de a deţine, la fiecare punct de acces deservit de personal, instrumentele de măsură corespunzătoare (în particular, cântare).

SECŢIUNEA 6: 3.6. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile poştale

1. 3.6.1. În cazul în care furnizorul a lansat o ofertă publică, acesta are obligaţia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul la serviciul poştal, respectiv de a nu refuza prestarea acestuia în cazul în care sunt respectate condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale care fac obiectul ofertei. Furnizorul nu poate refuza accesul la serviciul poştal decât din motive temeinic justificate.
2. 3.6.2. Furnizorul de servicii poştale are dreptul de acces la reţeaua şi elementele de infrastructură ale reţelei poştale publice operată de către furnizorul de serviciu universal, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poştale, în condiţii transparente, proporţionale şi nediscriminatorii.

SECŢIUNEA 7: 3.7. Contractul de furnizare a serviciilor poştale

1.
1.1. 3.7.1.1. Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale stabilite de furnizor, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală.
1.2. 3.7.1.2. În cazul mandatului poştal pe suport hârtie, contractul individual între expeditor şi furnizor se consideră încheiat la momentul preluării de către furnizor a formularului de mandat şi a sumei de bani ce urmează să fie transferată şi remisă destinatarului prin intermediul reţelei poştale.
1.3. 3.7.1.3. Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părţilor, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.
2. 3.7.2. Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul depunerii trimiterii poştale neînregistrate la punctul de acces nedeservit de personal (cutia poştală) sau momentul preluării trimiterii poştale înregistrate sau neînregistrate de către personalul furnizorului.
3. 3.7.3. Prin preluarea de către personalul furnizorului a trimiterii poştale, furnizorul recunoaşte respectarea de către expeditor a condiţiilor de acceptare a trimiterilor poştale.
4. 3.7.4. Contractul individual între expeditor sau integrator şi furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:
a) prin predarea trimiterii poştale ori a sumei de bani ce face obiectul mandatului poştal pe suport hârtie către destinatar (răspunderea părţilor subzistă acestui moment) sau returnarea acestora la expeditor;
b) prin acordul părţilor;
c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la pct. 3.12.1;
d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;
e) prin denunţare unilaterală de către furnizor, în condiţiile pct. 3.12.4.
5. 3.7.5. Legea aplicabilă contractului este legea română.

SECŢIUNEA 8: 3.8. Prestarea unui serviciu poştal de către mai mulţi furnizori

1. 3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terţi a unor servicii de colectare, sortare, transport şi livrare a trimiterilor poştale. Colectarea şi livrarea trimiterilor poştale nu se pot realiza decât direct de către un furnizor de servicii poştale sau indirect, prin intermediul unui terţ care exercită aceste activităţi în numele şi pe seama furnizorului de servicii poştale, pe baza unui contract încheiat în formă scrisă cu acesta.
2. 3.8.2. Furnizorul de servicii poştale răspunde faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului poştal în condiţiile pct. 3.8.1.
3. 3.8.3. Furnizorul are dreptul să îşi pună reţeaua poştală la dispoziţie în vederea furnizării de servicii poştale, pe bază contractuală, numai unui alt furnizor.

SECŢIUNEA 9: 3.9. Preluarea trimiterii poştale

1. 3.9.1. Preluarea trimiterii poştale se realizează numai într-unul din următoarele moduri:
a) pentru trimiterea poştală neînregistrată, prin punctele de acces nedeservite de personal (cutii poştale) ori prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor;
b) pentru trimiterea poştală înregistrată, prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.
2. 3.9.2. Furnizorul are obligaţia de a prelua trimiterea poştală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are înscris numele/denumirea sau adresa expeditorului.
3. 3.9.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.9.2, în cazul trimiterii poştale care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie ori a serviciului ramburs, furnizorul are obligaţia de a prelua trimiterea poştală numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.

SECŢIUNEA 10: 3.10. Predarea trimiterii poştale către destinatar

1. 3.10.1. Predarea trimiterii poştale se realizează numai într-unul din următoarele moduri:
a) la orice recipient (cutia poştală de la adresa destinatarului, căsuţa poştală, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri poştale;
b) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
c) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.
2. 3.10.2. Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului ramburs, al serviciului confirmare de primire, al serviciului de trimitere recomandată sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri:
a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.
3. 3.10.3. Predarea sumei de bani ce face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie se realizează numai într-unul din următoarele moduri:
a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar;
b) personal către destinatar, la punctul de contact deservit de personal, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea mandatului poştal, sau într-un cont bancar al destinatarului.
4. 3.10.4. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale în următoarele cazuri:
a) când trimiterea poştală neînregistrată preluată prin punctele de acces nedeservite de personal nu respectă condiţiile generale de acceptare stabilite de furnizor, în special când:
- expeditorul nu a plătit integral tariful corespunzător trimiterii poştale;
- ambalajul trimiterii poştale prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
- trimiterea poştală constă în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
b) când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabile care să nu afecteze secretul trimiterii poştale, că aceasta conţine bunuri interzise la transport sau care nu respectă condiţiile speciale de transport, conform legislaţiei în domeniu;
c) când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.
5. 3.10.5. Furnizorul are obligaţia de a încasa, la predarea trimiterii poştale, contravaloarea bunului care face obiectul serviciului ramburs, declarată de expeditor, şi de a c transmite ulterior expeditorului.
6. 3.10.6. Furnizorul are obligaţia de a preda trimiterea poştală care face obiectul serviciului confirmare de primire numai cu condiţia ca destinatarul să confirme în scris primirea trimiterii poştale pe formularul utilizat de furnizor în acest sens.
7. 3.10.7. Furnizorul serviciului confirmare de primire are obligaţia de a preda expeditorului sau integratorului, în condiţiile pct. 3.10.2, formularul care atestă confirmarea, în scris, a primirii trimiterii poştale de către destinatar.
8.
8.1. 3.10.8.1. Furnizorul are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, în vederea predării, trimiterile poştale care nu au putut fi predate destinatarului, cu condiţia avizării acestuia.
8.2. 3.10.8.2. Furnizorul are dreptul de a-şi stabili termenul de păstrare în vederea predării, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.

SECŢIUNEA 11: 3.11. Returnarea trimiterii poştale

1. 3.11.1. Furnizorul are obligaţia de a preda expeditorului sau integratorului, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 3.10, trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:
a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată;
b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
c) destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia, respectiv primirea sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie.
2. 3.11.2. Furnizorul are dreptul de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor sau integrator a trimiterii poştale sau a sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie.

SECŢIUNEA 12: 3.12. Păstrarea trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului

1. 3.12.1. Furnizorul are obligaţia de a păstra la dispoziţia utilizatorului, pentru o perioadă stabilită în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, dar care nu poate fi mai mică de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, toate trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului.
2. 3.12.2. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.
3. 3.12.3. Furnizorul are dreptul de a stabili, în prealabil, tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia utilizatorului.
4. 3.12.4. Furnizorul poate distruge trimiterea poştală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunţare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

SECŢIUNEA 13: 3.13. Marcarea trimiterilor poştale şi a elementelor reţelei poştale

1. 3.13.1. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu denumirea sau marca sa comercială.
2. 3.13.2. Furnizorul are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală cu data depunerii trimiterilor poştale, cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă francate cu amprente obţinute cu presă de imprimerie sau un alt procedeu de imprimare ori de timbrare.
3. 3.13.3. Data depunerii este data la care trimiterea poştală a fost colectată.
4. 3.13.4. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului express, introduse în reţeaua sa poştală, cu data şi ora depunerii trimiterilor poştale.
5. 3.13.5. Furnizorul are obligaţia de a marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului express cu inscripţia "express".
6. 3.13.6. Furnizorul are obligaţia de a marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia "Publicitate".
7. 3.13.7. Furnizorul are obligaţia să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale.
8. 3.13.8. Furnizorul are obligaţia să inscripţioneze în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, inclusiv cutiile poştale, punctele de acces, mijloacele de transport şi punctele de contact.
9. 3.13.9. Punctele de acces nedeservite de personal (cutiile poştale) utilizate de un furnizor trebuie să fie astfel concepute încât să fie distincte de cutiile poştale utilizate de furnizorii deja existenţi pe piaţă (de exemplu: culoare, formă, dimensiune etc.).
10. 3.13.10. Furnizorul serviciului mandat poştal pe suport hârtie are obligaţia să pună la dispoziţia expeditorului şi să îi solicite acestuia completarea unui formular-tip care însoţeşte suma de bani transmisă prin intermediul reţelei poştale, ce va cuprinde obligatoriu: identitatea furnizorului de servicii poştale; suma de bani care face obiectul mandatului; data la care suma de bani a fost preluată de către furnizor; numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal sau numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de identificare, precum şi adresa expeditorului; numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal sau numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de identificare, adresa şi, după caz, contul destinatarului; semnătura destinatarului.

SECŢIUNEA 14: 3.14. Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale

1. 3.14.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale având conţinutul prevăzut la pct. 3.14.2-3.14.7, pentru serviciile indicate în notificare.
2. 3.14.2. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale. Aceste condiţii pot privi:
a) dimensiunile şi greutatea trimiterii poştale;
b) ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii poştale;
c) modul de completare a datelor de identificare şi a adresei destinatarului;
d) modul de completare a datelor de identificare şi a adresei expeditorului;
e) numărul minim sau maxim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal;
f) trimiterile poştale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispoziţiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul);
g) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poştale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor poştale prin intermediul unui alt furnizor;
h) dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal;
i) în cazul serviciului ramburs, al serviciului mandat poştal pe suport hârtie şi al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, a mandatului poştal, respectiv a valorii declarate;
j) modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal;
k) moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandat poştal pe suport hârtie sau serviciului ramburs.
3. 3.14.3. Furnizorul are obligaţia de a stabili termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 9 luni de la data depunerii acestora.
4.
4.1. 3.14.4.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale prestate, respectiv timpii de livrare, precum şi termenele de returnare a contravalorii trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului ramburs, respectiv termenele de returnare către expeditori a dovezilor privind predarea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului confirmare de primire.
4.2. 3.14.4.2. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a stabili timpii de livrare garantaţi, care încep de la depunerea trimiterii poştale şi care vor respecta următoarele condiţii:
a) în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi;
b) în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute la lit. a);
c) în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu poate depăşi timpul în care aceeaşi trimitere poştală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.
5.
5.1. 3.14.5.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa contractuală faţă de expeditor. Aceste condiţii pot privi:
a) cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întârziere, neexecutarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc.;
b) modul de calcul şi cuantumul despăgubirilor;
c) clauze de agravare a răspunderii.
5.2. 3.14.5.2. În cazul în care furnizorul nu stabileşte condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor, sunt aplicabile prevederile art. 42 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.
5.3. 3.14.5.3. Furnizorul serviciului express are obligaţia de a stabili condiţiile în care este angajată răspunderea sa faţă de expeditor pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale.
6. 3.14.6. Furnizorul poate stabili condiţiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum şi celelalte obligaţii ale acestuia.
7.
7.1. 3.14.7.1. Furnizorul are obligaţia de a stabili un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterii poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să conţină prevederi referitoare la:
a) persoana care poate introduce reclamaţia;
b) modurile de transmitere şi de confirmare a primirii reclamaţiei;
c) termenul de introducere a reclamaţiei, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale;
d) proceduri care să permită soluţionarea echitabilă şi promptă a reclamaţiilor, în special în ceea ce priveşte dovezile acceptate;
e) termenul de soluţionare a reclamaţiei, care nu poate fi mai mare de 3 luni de la data introducerii acesteia;
f) un sistem adecvat (din punctul de vedere al termenului şi al modului de plată) de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamaţiilor întemeiate.
7.2. 3.14.7.2. Termenele prevăzute la pct. 3.14.7.1. lit. c) şi e) se aplică trimiterilor poştale internaţionale numai dacă prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel.
8. 3.14.8. În cazul în care regimul de autorizare generală prevede obligaţia furnizorului de a stabili anumite termene, iar acestea nu se regăsesc în condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, se aplică termenele prevăzute de regimul de autorizare generală.

SECŢIUNEA 15: 3.15. Informarea utilizatorilor

1. 3.15.1. Furnizorul este obligat să pună la dispoziţia utilizatorului, în limba română, la fiecare punct de acces deservit de personal şi pe pagina de internet, condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale şi tarifele corespunzătoare acestora.
2. 3.15.2. Furnizorul este obligat să afişeze, în loc vizibil, la fiecare punct de acces deservit de personal, zilele şi orele la care ridică trimiterile poştale de la respectivul punct de acces.
3. 3.15.3. Toate cutiile poştale care fac parte din reţeaua poştală a unui furnizor trebuie să fie inscripţionate de către acesta, în mod lizibil, cu zilele şi orele la care ridică trimiterile poştale de la respectivul punct de acces.
4. 3.15.4. În cazul în care furnizorul (altul decât furnizorul de serviciu universal) nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea poştală înregistrată, acesta, la cererea expeditorului, este obligat să îi comunice, înainte de acceptarea trimiterii poştale, furnizorul care va realiza predarea trimiterii către destinatar, precum şi modalitatea în care se va realiza predarea.

SECŢIUNEA 16: 3.16. Secretul trimiterii poştale, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţă privată

1. 3.16.1. Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care deţine trimiterile poştale, metode de manipulare care pot altera/deteriora, prin intervenţia unor factori externi, trimiterea poştală ori conţinutul acesteia.
2. 3.16.2. Furnizorul are obligaţia de a nu deschide trimiterea poştală şi de a nu condiţiona prestarea serviciilor poştale de deschiderea trimiterii poştale depuse închisă.
3. 3.16.3. Furnizorul are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaşte conţinutul trimiterii poştale.
4. 3.16.4. Furnizorul are obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, inclusiv la cuantumul sumei care face obiectul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

SECŢIUNEA 17: 3.17. Disponibilitatea serviciului

1. 3.17.1. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de până la 2 kg are obligaţia de a prelua trimiteri poştale de la expeditori, la fiecare punct de acces, cel puţin 3 zile pe săptămână şi cel puţin două ore în fiecare din aceste zile.
2. 3.17.2. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poştale interne în greutate de până la 2 kg are obligaţia de a asigura livrarea trimiterilor poştale cel puţin 3 zile pe săptămână.

SECŢIUNEA 18: 3.18. Calitatea serviciilor

1. 3.18.1. Furnizorul de servicii poştale care prestează servicii incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a 80% din aceste trimiteri poştale în cel mult 3 zile lucrătoare de la data colectării acestora şi a 95% din aceleaşi trimiteri poştale în cel mult 5 zile lucrătoare de la data colectării.

Anexa mai cuprinde alte patru secţiuni, care nu mai sunt de interes însă pentru utilizatorii serviciilor poştale, ci doar pentru operatori.
Alte două anexe ale deciziei conţin modele de formulare privind autorizarea opertorilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu