Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

joi, 28 februarie 2019

Colecţie de marcă românească vândută pe eBay

Colecţiile România nu sunt întâlnite foarte rar pe portalurile de licitaţii online, dar colecţia la care mă refer mai jos mi-a atras interesul prin preţul final realizat, în ciuda lipsei unor piese clasice mai de Doamne ajută.


Partea atractivă este că aproape toate mărcile au fost neuzate (din câte am văzut). N-am ilustrat postarea decât cu trei pagini, dar am pregătit un fişier PDF care cuprinde toate fotografiile postate de vânzător. Puteţi descărca fişierul (11 MB) de la acest link.
Colecţia a fost vândută cu 2.629 dolari (fără cheltuielile cu shipping-ul).

Din Moldova, în Epirus

Licitarea a trei piese decursă în urmă cu două săptămâni mi-a atras atenţia prin destinaţia mai puţin obişnuită pentru corespondenţe plecate de pe actualul teritoriu românesc. Mai exact este vorba de trei trimiteri expediate din Iaşi către Janina (Ioannina), capitala regiunii Epirus, la acea dată oficiu poştal al Levantului austriac.


Prima trimitere este un plic expediat în perioada 1864-1866 (nu este datat) de la oficiul consular austriac din Iaşi, francat cu unicat de 15 soldi, emisiunea din 1864 a Levantului austriac. Plicul a făcut o escală în Triest, ajungând La Janina la aproape trei săptămâni de la expediere. Plicul a fost adjudecat cu 390 dolari.


A doua trimitere pare că are acelaşi expeditor (după scris), dar şi acelaşi destinatar (Michel Lambrino). De această dată plicul a fost francat cu 35 soldi (2×10+1×15 soldi), cu tranzit prin Viena şi Triest. Plicul a fost vândut cu 361 dolari.


Piesa a rteia pare să aibă acelaşi expeditor, destinatarul fiind tot Michel Lambrino. Plicul a fost expediat la ani buni de celelalte două, el fiind francat cu o marcă de 50 bani din emisiunea Paris, După data ştampilei româneşti JASSY de timp (10/1), cea mai timpurie dată posibilă nu poate fi decât ianuarie 1873, deşi pare că a fost expediată după adoptarea tarifului UPU. Plicul a fost expediat via Bucureşti - Constantinopol. Piesa a fost vândută cu 208 dolari.

Iată că atunci când urmăreşti licitaţiile online cu perseverenţă poţi avea norocul să dai şi peste piese mai bune.

sâmbătă, 16 februarie 2019

Se angajează specialişti pentru elaborarea Codului patrimoniului

Pe data de 13 februarie, Unitatea de Management  a Proiectului (structură subordonată Ministerului Culturii) a publicat pe propria pagină de internet anunţuri referitoare la organizarea concursului pentru ocuparea mai multor posturicu normă redusă de lucru, în cadrului unui proiect finanţat din fonduri europene (SIPOCA 389 / MYSMIS 115895).

Detalii referitoare la proiectul în cauză pot fi găsite în tabelul de la această adresă, nr. crt. 224 din tabel (format Microsoft Excel), dar ca să vă scutesc de plimbări inutile (nu toată lumea poate accesa tabelele cu acest format) vă prezint mai un scurt rezumat al detaliilor proiectului.

Cod MySMIS: 115895
Cod SIPOCA: 389
Axă prioritară/
Prioritate de investiţii: AP1/11i /1.1
Cod apel: "IP8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)"
Titlu proiect: Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate
Denumire beneficiar: MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
Denumire parteneri: INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI/Direcţia Patrimoniu Imobil
Rezumat proiect:
    Obiectivul general al proiectului:
          - Optimizarea şi eficientizarea actului administrativ, legislativ şi decizional în administraţia centrala si serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural naţional
    Obiectivele specifice ale proiectului:
         1. Sistematizarea şi simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural naţional;
         2. Crearea cadrului strategic si operaţional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.
Data de începere a proiectului: 12-07-2018
Data de finalizare a proiectului: 11-09-2020
Rata de cofinanțare UE: 83,983862876 (% - n.a.)
Regiune: Proiect cu acoperire națională
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti
Tip beneficiar: APC
Categorie de intervenţie: 119 - Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe
Valoare eligibilă a proiectului: 2.990.00,00 Euro
Curs INFOEURO: 4,6437 lei.

Am ţinut să prezint acest rezumat deoarece toată finanţarea reprezintă fonduri publice şi este bine ca moful de cheltuire a acestor fonduri să se desfăşoare cât mai transparent, iar cetăţenii interesaţi să poată fi la curent cu desfăşurarea proiectului.

Ce posturi sunt vizate?

1. Coordonator activitate. Prima atribuţie care îi va reveni: Realizarea, sub îndrumarea științifică a Institutului Național al Patrimoniului, coordonarea, planificarea și îndeplinirea activităților care conduc la atingerea a două rezultate principale ale proiectului Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate, și anume: Analiza și inventarierea legislației în domeniul patrimoniului și Codul patrimoniului cultural. Detalii, aici.

2. Expert inventariere şi analiză legislaţie (instituţii deţinătoare de patrimoniu). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și a practicilor referitoare la deţinerea și circulaţia în special a bunurilor patrimoniului cultural mobil și în legătură cu activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor sau arhivelor, urmărind inclusiv modul în care drepturile referitoare la utilizarea diverselor mărci sau denumiri controlate sunt sau pot fi gestionate. Detalii, aici.

3. Expert inventariere şi analiză legislaţie (formare propfesională, sociologie şi comunicare). Pentru că este un post căruia i s-au rezervat atribuţii care au legături cu colecţionarii particulari, le detaliez:
Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural, urmărind și sintetizând următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
    • obligaţia atestării specialiştilor din varii domenii, procedurile de atestare şi existenţa programelor de formare adecvate, precum și conexiunea cu dreptul muncii;
    • menţionarea sau absența mențiunii specializărilor (din domeniul patrimoniului cultural) în clasificarea ocupaţiilor profesionale din România corespunzător cu atestările prevăzute de cadrul legal, cu evidenţierea lacunelor sau a neconcordanţelor între cele două componente;
    • compararea cu cadrul legal similar din UE şi semnalarea eventualelor conflicte privind obligaţiile de a respecta libertatea circulaţiei forţei de muncă şi a capitalurilor;
    • investigarea (prin instrumente specifice consultării publice) percepţiei publicului despre însemnătatea patrimoniului cultural descris prin cele 10 principii cuprinse în Capitolul 1 din Titlul I, folosind indicatori referitori la:
        • acceptarea ideii că patrimoniul impune servituţi asupra proprietăţii private;
        • modul în care fonduri publice pot fi/trebuie/nu trebuie alocate pentru susţinerea deţinătorilor privaţi de patrimoniu cultural;
        • nivelul la care elementele de constrângere din partea autorităţilor publice ar trebui să se ridice în ce priveşte măsurile administrative coercitive sau în ce priveşte sancţionările contravenţiilor ori a infracţiunilor;
        • proporţia în care răspunderea în raport cu asigurarea protejării patrimoniului cultural este percepută a fi distribuită în prezent şi cum ar trebui să fie distribuită în viitor în societate prin intermediul autorităţilor administrative centrale, a celor locale, respectiv a deţinătorilor de drept public sau privat;
        • nivelul la care societatea civilă poate sau trebuie să fie implicată în procesele de identificare, instituire a protecţiei legale şi control al proceselor de protejare a patrimoniului cultural naţional.
Detalii, aici.

4. Expert inventariere şi analiză legislaţie (finanţarea patrimoniului cultural). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la situaţia finanţării patrimoniului cultural în prezent. Detalii, aici.

5. Expert inventariere şi analiză legislaţie (sarcini administrative). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la sarcinile administrative ale instituțiilor/ organismelor cu atribuții în domeniul protejării și valorificării patrimoniului. Detalii, aici.

6. Expert analiză şi sistematizare legislaţie (Titlul VII din Tezele codului patrimoniului). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, realizând un raport care să evidențieze și să concluzioneze asupra următoarelor aspecte:
    • suprapunerile de competențe ale diferitelor autorități publice din domeniile administrației (la toate nivelurile), inclusiv autoritățile și instituțiile specializate în patrimoniul cultural, în ceea ce privește derularea proceselor de monitorizare, control și aplicare a sancțiunilor;
    • capacitatea administrației publice (de la toate nivelurile) și a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural de a aplica prin personalul existent și prin norme procedurale prevederile legale în vigoare referitoare la monitorizare, control și sancțiuni în domeniul patrimoniului cultural;
    • jurisprudența în domeniul patrimoniului cultural (procese civile sau penale) prin raportare la tipologia și frecvența cazuisticii, dar și o analiză a motivelor cele mai frecvente pentru care procurorii decid neînceperea urmăririi penale, respectiv a motivelor pentru care făptuitorii rămân nepedepsiți în cazul aducerii în instanțe a cauzelor, atât a celor contravenționale cât și a celor infracționale;
     • eficiența prevederilor sancționatorii - contravenționale versus cele penale - prin raportare la necesitate și la mecanismele de aplicare a acestora în prezent;
    • modele legislative și practici administrative din alte state din UE în domeniul controlului și sancțiunilor în domeniul patrimoniului cultural, reliefând ponderea prevederilor referitoare la contravenții versus a celor cu accent pe latura infracțională.

Am detaliat prima atribuţie a postului deoarece poate avea impact asupra colecţionarilor particulari. După modul de formulare, se pare că se au în vedere numai sancţiuni aplicate altor persoane decât celor juridice de stat şi angajaţilor acestora.
Detalii, aici.

7. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial).
Realizează analiza transversală a legislației din domeniul patrimoniului cultural imaterial urmărind implicaţiile în relaţie cu legislaţia privind drepturile de autor, cea privind mărcile comerciale şi a produselor cu denumire sau origine controlată, cea din domeniul muncii în ceea ce priveşte recunoaşterea unor meşteşuguri sau produse tradiţionale care nu-şi mai au corespondent în standardizările şi codificările actuale legate de meserii sau produse (precum materialele de construcţie ieşite din uzul curent şi care nu mai sunt produse în serie). Detalii, aici.

8. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul V – patrimoniu cultural mobil). Vă recomand să citiţi cu atenţie atribuţiile postului, deoarece am impresia că iar le umblă gărgăuni prin cap unor angajaţi ai statului.
Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural mobil centrată preponderent pe aspectele legate de asigurarea cadrului cel mai eficient pentru derularea proceselor tehnice adecvate și necesare protejării și punerii în valoare a bunurilor culturale mobile. Analiza va avea în vedere paralelismul sau zonele de intersecție cu procesele similare derulate în cazul patrimoniului cultural imobil în vederea unificării practicilor administrative din cele două arii. Raportul va include următoarele aspecte:
    • evidențierea diferențelor de practică în protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului mobil deținut de instituții publice muzeale, de proprietari privați, de diversele instituții religioase, respectiv de diversele componente ale Arhivelor Statului;
    • identificarea caracteristicilor pieței de artă și antichități cu impact asupra patrimoniului cultural mobil și determinarea celor mai eficiente măsuri pentru supravegherea acestei piețe în vederea recunoașterii potențialelor piese care ar trebui protejate legal și pentru stabilirea regulilor adecvate de exercitare a drepturilor de preempțiune;
    • analiza spețelor proceselor de restituire ale diverselor bunuri ale patrimoniului cultural mobil național și explorarea comparativă a rezolvării cazurilor similare în fostele țări comuniste;
    • evaluarea procedurilor de asigurare a bunurilor culturale mobile și a necesității acestor asigurări în cazurile bunurilor din domeniul public, altele decât cele împotriva furturilor;
    • analiza chestiunii obligativității atestării laboratoarelor în vederea restaurării bunurilor culturale mobile și un studiu comparativ în raport cu restaurările in situ ale unor bunuri similare, componente ale unor monumente istorice;
    • constatarea specificului constituirii colecțiilor private de bunuri culturale mobile și eventualitatea necesității instituirii unor reguli speciale referitoare la cunoașterea și inventarierea acestor colecții private; realizarea unui studiu comparativ cu practica internațională sub acest aspect.

Detalii, aici.

9. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul IV – peisaj cultural). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul peisajului cultural. Detalii, aici.

10. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul III – patrimoniu cultural imobil). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul monumentelor istorice și arheologiei și analizează raportul dintre practicile în cele două arii. Detalii, aici.

11. Expert analiză și sistematizare legislaţie (Titlul II –autorităţi şi instituţii). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la autoritățile, instituțiile și organismele cu atribuții în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural. Detalii, aici.

În cadrul aceluiaşi proiect au fost deja angajate şi alte persoane, anunţul fiind publicat aici şi aici. Se pare că arhitecţii au avut întâietate.

După atribuţiile posturilor scoase la concurs şi a repartizării acestora pe funcţii, conceptul viitorului cod pare să se supună Tezelor codului patrimoniului, despre care am scris pe blog aici şi aici
Tezele au fost aprobate prin Hotărâre a Guvernului şi se pot descărca pentru lecturare de aici. Recomand colecţionarilor să descarce documentul şi să parcurgă paginile 49-52, ca să aveţi idee la ce s-au gândit autorii tezelor.

sâmbătă, 9 februarie 2019

Tehnica te doboară şi tot ea te ridică

Prin 1994 am m-am gândit că este momentul să pun bazele unui proiect digital de anvergură, în ciuda posibilităţilor destul de limitate avute la dispoziţie. Proiectul pe care mi l-am imaginat atunci avea ca obiectiv digitalizarea unei părţi cât mai însemnate din literatura filatelică care trata mărcile şi piesele filatelice româneşti şi din zona de interes a filateliei noastre, totul materializat în fişe organizate pe capitole, pe perioade şi pe emisiuni.

Pe vremea aceea utilizam Windows 3.11, iar singurul utilitar avut la dispoziţie era anticul Cardfile livrat odată cu sistemul de operare.

(Sursa)

După câţiva ani am descoperit un nou progrămel gratuit pe 16 biţi, un aşa-zis manager de note, pe un CD cumpărat împreună cu revista Computer Shopper (se găsea pe la chioşcurile de ziare pe atunci). L-am folosit mai mulţi ani, până am adoptat un sistemn de operare x64, pe care anticul x86 nu mai rula. Cu ceva greutate (din cauza lipsei de compatibilitate) am reuşit atunci să portez informaţia într-un manager nou, TreeDBNotes (varianta gratuită a unui soft shareware), pe care l-am ales datorită posibilităţii de a îngloba imagini într-o notă.


Toată "vorbăria" a constituit doar jumătate din proiectul imaginat în 1994. Cealaltă jumătate pe care mi-o imaginasem atunci era o bibliotecă de imagini care să acopere toată aria de interes a filateliei româneşti, un fel de memorie vizuală a pasiunii noastre.

Primele imagini ale bibliotecii au fost scanuri după mărci şi piese din propria colecţie. Îmi aduc aminte şi cu amuzament, şi cu nostalgie cum reuşeam să scanez imaginile pe un antic scanner flatbed făcut de o firmă care astăzi nu mai există, sub Windows-ul 3.11, cu numai 8 MB de memorie RAM (astăzi folosesc 32 BG!), manipulând un antic procesor de imagini, Paint Shop Pro (găsit tot pe un CD de la o revistă). În paralel am scanat piese găsite în cataloagele de licitaţie găsite prin cercurile filatelice sau pe care mi le-au dăruit unii colegi.

Cam prin 1998 am reuşit să mă conectez la internet şi am realizat ce deschidere nemaipomenită către lumea largă o făcea tehnologia. Am făcut multe nopţi albe copiind în neştire licitaţii, imagini, informaţii de pe portaluri şi de la diverşi negustori. Poveste a continuat ani buni, până când în 2005 a venit dezastrul. O defecţiune la fosta Electrica a indus în reţea o suprasarcină destul de mare ca să-mi prăjească aproape toată aparatura din casă, inclusiv amărâtul de Pentium pe care lucram atunci. PC-ul pur şi simplu mi-a luat foc, prăjindu-se inclusiv harddiskul. Mi-a venit să plâng de draci că toată munca mea se dusese pe apa sâmbetei.

A doua zi mi-am dat seama că baza de date cu "vorbăria" era salvată pentru că mi-o copiasem pe calculatorul de la serviciu (să mai lucrez la ea când aveam timp liber). Dar biblioteca de imagini se dusese... de suflet. Aveam nişte prieteni pe la câteva firme de IT şi am început să întreb care mă poate ajuta cu recuperarea datelor de pe harddisk-ul prăjit. L-am plimbat pe la vreo trei firme, toate spunându-mi că platanul fusese deteriorat şi nu se mai putea face nimic.

M-am resemnat şi mi-am luat munca aproape de la zero. Lăsasem hardul la un amic care îmi spusese că trebuia să le vină nuş'ce maşinărie din Germania şi poate că mă rezolvă. Timpul a trecut, m-am luat cu treaba şi în câteva luni am uitat complet de hardul nenorocit. Au trecut ani buni de atunci, cu ajutorul internetului (dar nu numai) am reuşit să-mi reconstruiesc biblioteca de imagini (ba chiar la standarde mai ridicate, pentru că odată cu creşterea vitezei internetului a crescut şi calitatea şi rezoluţia imaginilor postate pe te miri unde).

De Sărbători am avut mari necazuri cu o viroză nenorocită care aproape că m-a pus la pământ. Discuţii cu doctorul de familie şi cu doctora care mă are în evidenţa oncologică. Nu ştiu cum se face că mi-am adus aminte de tărăşenia din 2005 când stăteam la pat. Îl sun pe vechiul amic de la firma de IT pentru că nu mai ştiam nimic despre el, şi-mi spune că are ceva pentru mine, că dorea să mă sune şi - gând la gând cu bucurie - are un teanc de DVD-uri pe care reuşise să salveze ceva date de pe hardul prăjit. Mi le-a suit pe net pe un server FTP, eu le-am descărcat şi pe măsură ce dezarhivam pachetele am recunoscut vechile directoare al căror autor eram. S-au adunat vreo 67 GB de imagini şi informaţie, pe care n-am întârziat să le adaug bibliotecii refăcute începând cu 2005.

Să trăiască tehnologia, am început anul cu bine!

Morala: făceţi-vă backup-uri, băieţi, că nu e în zadar.

duminică, 3 februarie 2019

Francatură grea la o colonie germană

Plic găsit întâmplător pe eBay, în timp ce căutam cu totul altceva. După ce l-am văzut, m-am decis să nu ţin doar pentru mine imaginea (menţionez că nu-l cunosc pe vânzător, nu am intenţia de a-i face publicitate).


Plic expediat din Lome (Togo, colonia germană) în regim intern, recomandată grea francată cu 58 mărci cu supratipar. Pentru vreun potenţial amator, oferta apare la "Buy It Now" pentru numai 5.000 dolari americani, aici.

Rezultate recente la câteva licitaţii de pe eBay

Piesele sau loturile mai "apetisante" au început să se rărească de câteva luni, dar n-au dispărut cu totul (personal cred că este doar o amorţeală de iarnă, care se va atenua în lunile care urmează).
Fără să umplu postarea cu vorbărie, voi trece direct la prezentarea loturilor care mi-au atras atenţia.


Scrisoare împăturită (cu conţinut, dar cu decolorări pe faţă) francată cu un unicat de 30 parale Principatele unite, tirajul din 1862, expediată în 1863 de la Focşani la Roman. Marca a fost obliterată cu ştampila tip Franco a biroului Focşani, care a aplicat şi o ştampilă rotundă de zi pe faţa scrisorii (tipuş modificat, "Moldova mare" cu legenda "MOLDOVA" îndepărtată). Scrisoarea a fost vândută cu 202 euro (30 biduri de la 9 amatori).


Lot foarte atractiv de blocuri de câte patru mărci din emisiunile Vulturi, purtând ştampile clare, unele aplicate central. Lotul de 15 blocuri a fost vândut cu 257 euro (32 biduri, 15 amatori).


Tot din emisiunea Vulturi, valoarea-cheie de 5 bani verde pe hârtie albă (fără filigran) a fost vândută cu 53 euro (11 biduri de la 8 amatori).


 Exemplar neuzat Păltiniş (Hohe Rinne), cu aspect frumos. Vândut cu 67 euro (28 biduri, 10 amatori).


vineri, 1 februarie 2019

Feriţi-vă de falsuri!

Am dat mai devreme peste lotul iluatrat mai jos, oferit de un IDde peeBay care a mai avut piese dubioase. Lotul conţine mai multe "litografiate" neuzate care, din păcate pentru amatori, sunt falsuri ordinare, uşor de recunoscut pentru un colecţionar cu oarecare experienţă. Click pe imagine pentru mărire.


Mă şi întreb dacă cei care au licitat deja (6 amatori cu 13 oferte la ora culegerii acestei postări) au ceva experienţă la clasicele litografiate (am văzut ca amatorii nu au niciunul peste 500 de recenzii).


Acesta este ID-ul cu pricina, pentru care vă recomand atenţie. Cereţi certificate atunci când vedeţi ceva interesant la el. Sau puneţi clauză de returnare, după verificarea "rarităţilor". Dacă nu acceptă, vă recomand să-i evitaţi ofertele.