Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

vineri, 22 noiembrie 2013

News: Muzeul Naţional Filatelic nu mai este al Poştei. Au fost publicate actele normative în Monitorul Oficial

Voi reda legea, precum şi decretul de promulgare al acesteia, aşa cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I-a, nr. 710 din 19 noiembrie a.c..

LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1
(1) Muzeul Naţional Filatelic, denumit în continuare Muzeul, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., se reorganizează ca secţie fără personalitate juridică a Muzeului Naţional de Istorie a României.
(2) Muzeul va funcţiona în imobilul deţinut de către Muzeul Naţional de Istorie a României.

Art. 2
(1) Patrimoniul Muzeului se transferă de la Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. la Muzeul Naţional de Istorie a României, cu respectarea legislaţiei privind regimul proprietăţii.
(2) Cu valoarea contabilă a colecţiei filatelice constituite după anul 1998 prin achiziţii ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aflată în proprietatea privată a acesteia, se sting, în mod corespunzător, obligaţiile fiscale ale acesteia către bugetul de stat.
(3) Colecţia transferată în condiţiile alin. (2) devine proprietate publică a statului.
(4) Data stingerii obligaţiilor fiscale către bugetul de stat este data încheierii protocolului prevăzut la art. 5. Dispoziţiile art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
(5) În scopul efectuării stingerii obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. către bugetul de stat, protocolul prevăzut la art. 5 va conţine şi menţiuni privind valoarea contabilă a colecţiei filatelice prevăzute la alin. (2), la data încheierii acestuia.
(6) Stingerea obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. către bugetul de stat va opera şi cu privire la bunurile proprietate privată ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. aflate în patrimoniul Muzeului, altele decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispoziţiilor alin. (4) şi (5).
(7) Stingerea obligaţiilor fiscale, în situaţia prevăzută la alin. (6), se va face la valoarea bunurilor stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Costurile evaluării se suportă de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.
(8) În situaţia în care valoarea bunurilor stabilită conform prevederilor alin. (2) şi (6) este mai mare decât cuantumul obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. către bugetul de stat, cu diferenţa rezultată se sting alte obligaţii fiscale, inclusiv obligaţii fiscale viitoare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 3
(1) Colecţia filatelică a României, proprietate publică a statului, parte a patrimoniului cultural naţional mobil, aflată în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României potrivit art. 2, se predă în custodia Băncii Naţionale a României.
(2) Colecţia filatelică a României este compusă din mărci poştale şi fiscale româneşti şi străine, întreguri poştale, proiecte şi machete de mărci poştale şi de întreguri poştale, matriţe pentru imprimarea mărcilor poştale, plăci litografice, eseuri, probe de tipar, specimene, modelare şi orice alte obiecte şi înscrisuri având legătură cu aceasta şi deţinute în administrare de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.

Art. 4
(1) Banca Naţională a României va asigura conservarea, gestionarea, protejarea, precum şi punerea în valoare a Colecţiei filatelice a României, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Banca Naţională a României va asigura accesul publicului la Colecţia filatelică a României.

Art. 5
(1) Predarea-preluarea patrimoniului inventariat, inclusiv a Colecţiei filatelice a României, se realizează prin protocol încheiat între Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Banca Naţională a României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În cuprinsul protocolului prevăzut la alin. (1) se menţionează distinct bunurile predate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României, respectiv cele predate în custodia Băncii Naţionale a României.

Art. 6
Întregul fond de documente aferente Colecţiei filatelice a României este preluat, simultan cu transferul acesteia, în original, de către Muzeul Naţional de Istorie a României, după cum urmează:
a)arhiva şi biblioteca Muzeului;
b)registrele de evidenţă operativă şi documentele contabile.

Art. 7
Muzeul Naţional de Istorie a României predă Băncii Naţionale a României, la data preluării în custodie a colecţiei filatelice, în original, documentele prevăzute la art. 6 lit. a) şi, în copie, pe suport hârtie şi electronic, documentele prevăzute la art. 6 lit. b).

Art. 8
Gestionarii care la data de 1 ianuarie 2013 deţineau în gestiune colecţiile de mărci poştale româneşti, mărci poştale străine, efecte poştale şi matriţe se preiau de către Banca Naţională a României de la Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. odată cu predarea Colecţiei filatelice a României în custodie, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

Art. 9
(1) Inventarierea şi expertizarea, în vederea clasării în patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi evaluarea, după caz, a bunurilor care fac parte din Colecţia filatelică a României sunt continuate de către Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Istorie a României, în sediile Băncii Naţionale a României.
(2) Finanţarea activităţii de expertizare şi evaluare, după caz, în vederea clasării, a bunurilor care alcătuiesc Colecţia filatelică a României se asigură de către Muzeul Naţional de Istorie a României cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu, potrivit legii.
(3) Eventualele diferenţe rezultate în urma operaţiunilor menţionate la alin. (1) se înregistrează în evidenţele contabile ale Muzeului Naţional de Istorie a României şi în cele ale Băncii Naţionale a României, potrivit legii.

Art. 10
(1) După finalizarea operaţiunilor de expertizare, evaluare şi clasare, potrivit prevederilor art. 9, bunurile care fac parte din Colecţia filatelică a României, proprietate publică a statului, se transmit din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în administrarea Băncii Naţionale a României.
(2) Predarea-preluarea bunurilor menţionate la alin. (1) se realizează prin protocol încheiat între Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Banca Naţională a României.
(3) Banca Naţională a României emite reglementări proprii privind administrarea Colecţiei filatelice a României.

Art. 11
(1) Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional de Istorie a României potrivit dispoziţiilor prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Personalul de specialitate al Muzeului se preia de către Muzeul Naţional de Istorie a României.

Art. 12
Odată cu punerea în circulaţie a fiecărei emisiuni filatelice, Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. furnizează, în mod gratuit, Muzeului Naţional de Istorie a României şi Băncii Naţionale a României un exemplar al timbrelor şi/sau efectelor poştale introduse în circulaţie, în vederea completării colecţiei filatelice aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea acestuia/acesteia.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


DECRET nr. 881 din 13 noiembrie 2013 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României decretează:

Articol unic
Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

3 comentarii:

 1. Cred că e un lucru bun, dar tare târziu făcut.

  RăspundețiȘtergere
 2. Va fi interesant de vazut cum se va face evaluarea pieselor si la cat vor fi ele estimate.
  Oare se va folosi ca reper valoric lista de pret apartinand Romfilatelia? :))

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Îmi este neclară această problemă, mai ales că se menţionează că această evaluare se va face de către "un evaluator independent" (art. 2, alin. 7). Mă întreb care va fi acela (tare mi-e teamă de ce-ar putea să iasă, deoarece nu există niciun evaluator competent în materie filatelică).

   Îmi aduc aminte de un banc despre naţionalizarea din 1948. Vin nişte tovarăşi la conacul boierului să-i facă inventarul. Se apucă unul de numărat tablouri, şi numără, şi numără... La un moment dta, ajutorul îi atrage atenţia: "to'arăşu', ăla e tablou electric!". "Lasă, băh, tot tablou e!"
   Tare mi-e teamă că "specialiştii" ar putea face parte din aceeaşi categorie.

   În domeniul ăsta, poţi să ai şapte diplome şi trei MBA-uri. Te poţi şterge liniştit la fund cu ele, dacă n-ai nicio practică. Eşti tot un neica nimeni.

   Ștergere