Îi atenţionez pe cititorii permanenţi sau ocazionali că nu sunt interesat de achiziţii (nici măcar de chilipiruri), nu fac comerţ, nu fac evaluări şi expertize, nu fac niciun fel de intermedieri şi nu asigur servicii de ştiri sau consultanţă
.

sâmbătă, 16 februarie 2019

Se angajează specialişti pentru elaborarea Codului patrimoniului

Pe data de 13 februarie, Unitatea de Management  a Proiectului (structură subordonată Ministerului Culturii) a publicat pe propria pagină de internet anunţuri referitoare la organizarea concursului pentru ocuparea mai multor posturicu normă redusă de lucru, în cadrului unui proiect finanţat din fonduri europene (SIPOCA 389 / MYSMIS 115895).

Detalii referitoare la proiectul în cauză pot fi găsite în tabelul de la această adresă, nr. crt. 224 din tabel (format Microsoft Excel), dar ca să vă scutesc de plimbări inutile (nu toată lumea poate accesa tabelele cu acest format) vă prezint mai un scurt rezumat al detaliilor proiectului.

Cod MySMIS: 115895
Cod SIPOCA: 389
Axă prioritară/
Prioritate de investiţii: AP1/11i /1.1
Cod apel: "IP8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)"
Titlu proiect: Monumente istorice - planificare strategică şi politici publice optimizate
Denumire beneficiar: MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
Denumire parteneri: INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI/Direcţia Patrimoniu Imobil
Rezumat proiect:
    Obiectivul general al proiectului:
          - Optimizarea şi eficientizarea actului administrativ, legislativ şi decizional în administraţia centrala si serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural naţional
    Obiectivele specifice ale proiectului:
         1. Sistematizarea şi simplificarea fondului legislativ activ din domeniul patrimoniului cultural naţional;
         2. Crearea cadrului strategic si operaţional pentru realizarea de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.
Data de începere a proiectului: 12-07-2018
Data de finalizare a proiectului: 11-09-2020
Rata de cofinanțare UE: 83,983862876 (% - n.a.)
Regiune: Proiect cu acoperire națională
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti
Tip beneficiar: APC
Categorie de intervenţie: 119 - Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe
Valoare eligibilă a proiectului: 2.990.00,00 Euro
Curs INFOEURO: 4,6437 lei.

Am ţinut să prezint acest rezumat deoarece toată finanţarea reprezintă fonduri publice şi este bine ca moful de cheltuire a acestor fonduri să se desfăşoare cât mai transparent, iar cetăţenii interesaţi să poată fi la curent cu desfăşurarea proiectului.

Ce posturi sunt vizate?

1. Coordonator activitate. Prima atribuţie care îi va reveni: Realizarea, sub îndrumarea științifică a Institutului Național al Patrimoniului, coordonarea, planificarea și îndeplinirea activităților care conduc la atingerea a două rezultate principale ale proiectului Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate, și anume: Analiza și inventarierea legislației în domeniul patrimoniului și Codul patrimoniului cultural. Detalii, aici.

2. Expert inventariere şi analiză legislaţie (instituţii deţinătoare de patrimoniu). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și a practicilor referitoare la deţinerea și circulaţia în special a bunurilor patrimoniului cultural mobil și în legătură cu activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor sau arhivelor, urmărind inclusiv modul în care drepturile referitoare la utilizarea diverselor mărci sau denumiri controlate sunt sau pot fi gestionate. Detalii, aici.

3. Expert inventariere şi analiză legislaţie (formare propfesională, sociologie şi comunicare). Pentru că este un post căruia i s-au rezervat atribuţii care au legături cu colecţionarii particulari, le detaliez:
Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural, urmărind și sintetizând următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
    • obligaţia atestării specialiştilor din varii domenii, procedurile de atestare şi existenţa programelor de formare adecvate, precum și conexiunea cu dreptul muncii;
    • menţionarea sau absența mențiunii specializărilor (din domeniul patrimoniului cultural) în clasificarea ocupaţiilor profesionale din România corespunzător cu atestările prevăzute de cadrul legal, cu evidenţierea lacunelor sau a neconcordanţelor între cele două componente;
    • compararea cu cadrul legal similar din UE şi semnalarea eventualelor conflicte privind obligaţiile de a respecta libertatea circulaţiei forţei de muncă şi a capitalurilor;
    • investigarea (prin instrumente specifice consultării publice) percepţiei publicului despre însemnătatea patrimoniului cultural descris prin cele 10 principii cuprinse în Capitolul 1 din Titlul I, folosind indicatori referitori la:
        • acceptarea ideii că patrimoniul impune servituţi asupra proprietăţii private;
        • modul în care fonduri publice pot fi/trebuie/nu trebuie alocate pentru susţinerea deţinătorilor privaţi de patrimoniu cultural;
        • nivelul la care elementele de constrângere din partea autorităţilor publice ar trebui să se ridice în ce priveşte măsurile administrative coercitive sau în ce priveşte sancţionările contravenţiilor ori a infracţiunilor;
        • proporţia în care răspunderea în raport cu asigurarea protejării patrimoniului cultural este percepută a fi distribuită în prezent şi cum ar trebui să fie distribuită în viitor în societate prin intermediul autorităţilor administrative centrale, a celor locale, respectiv a deţinătorilor de drept public sau privat;
        • nivelul la care societatea civilă poate sau trebuie să fie implicată în procesele de identificare, instituire a protecţiei legale şi control al proceselor de protejare a patrimoniului cultural naţional.
Detalii, aici.

4. Expert inventariere şi analiză legislaţie (finanţarea patrimoniului cultural). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la situaţia finanţării patrimoniului cultural în prezent. Detalii, aici.

5. Expert inventariere şi analiză legislaţie (sarcini administrative). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la sarcinile administrative ale instituțiilor/ organismelor cu atribuții în domeniul protejării și valorificării patrimoniului. Detalii, aici.

6. Expert analiză şi sistematizare legislaţie (Titlul VII din Tezele codului patrimoniului). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, realizând un raport care să evidențieze și să concluzioneze asupra următoarelor aspecte:
    • suprapunerile de competențe ale diferitelor autorități publice din domeniile administrației (la toate nivelurile), inclusiv autoritățile și instituțiile specializate în patrimoniul cultural, în ceea ce privește derularea proceselor de monitorizare, control și aplicare a sancțiunilor;
    • capacitatea administrației publice (de la toate nivelurile) și a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural de a aplica prin personalul existent și prin norme procedurale prevederile legale în vigoare referitoare la monitorizare, control și sancțiuni în domeniul patrimoniului cultural;
    • jurisprudența în domeniul patrimoniului cultural (procese civile sau penale) prin raportare la tipologia și frecvența cazuisticii, dar și o analiză a motivelor cele mai frecvente pentru care procurorii decid neînceperea urmăririi penale, respectiv a motivelor pentru care făptuitorii rămân nepedepsiți în cazul aducerii în instanțe a cauzelor, atât a celor contravenționale cât și a celor infracționale;
     • eficiența prevederilor sancționatorii - contravenționale versus cele penale - prin raportare la necesitate și la mecanismele de aplicare a acestora în prezent;
    • modele legislative și practici administrative din alte state din UE în domeniul controlului și sancțiunilor în domeniul patrimoniului cultural, reliefând ponderea prevederilor referitoare la contravenții versus a celor cu accent pe latura infracțională.

Am detaliat prima atribuţie a postului deoarece poate avea impact asupra colecţionarilor particulari. După modul de formulare, se pare că se au în vedere numai sancţiuni aplicate altor persoane decât celor juridice de stat şi angajaţilor acestora.
Detalii, aici.

7. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial).
Realizează analiza transversală a legislației din domeniul patrimoniului cultural imaterial urmărind implicaţiile în relaţie cu legislaţia privind drepturile de autor, cea privind mărcile comerciale şi a produselor cu denumire sau origine controlată, cea din domeniul muncii în ceea ce priveşte recunoaşterea unor meşteşuguri sau produse tradiţionale care nu-şi mai au corespondent în standardizările şi codificările actuale legate de meserii sau produse (precum materialele de construcţie ieşite din uzul curent şi care nu mai sunt produse în serie). Detalii, aici.

8. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul V – patrimoniu cultural mobil). Vă recomand să citiţi cu atenţie atribuţiile postului, deoarece am impresia că iar le umblă gărgăuni prin cap unor angajaţi ai statului.
Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural mobil centrată preponderent pe aspectele legate de asigurarea cadrului cel mai eficient pentru derularea proceselor tehnice adecvate și necesare protejării și punerii în valoare a bunurilor culturale mobile. Analiza va avea în vedere paralelismul sau zonele de intersecție cu procesele similare derulate în cazul patrimoniului cultural imobil în vederea unificării practicilor administrative din cele două arii. Raportul va include următoarele aspecte:
    • evidențierea diferențelor de practică în protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului mobil deținut de instituții publice muzeale, de proprietari privați, de diversele instituții religioase, respectiv de diversele componente ale Arhivelor Statului;
    • identificarea caracteristicilor pieței de artă și antichități cu impact asupra patrimoniului cultural mobil și determinarea celor mai eficiente măsuri pentru supravegherea acestei piețe în vederea recunoașterii potențialelor piese care ar trebui protejate legal și pentru stabilirea regulilor adecvate de exercitare a drepturilor de preempțiune;
    • analiza spețelor proceselor de restituire ale diverselor bunuri ale patrimoniului cultural mobil național și explorarea comparativă a rezolvării cazurilor similare în fostele țări comuniste;
    • evaluarea procedurilor de asigurare a bunurilor culturale mobile și a necesității acestor asigurări în cazurile bunurilor din domeniul public, altele decât cele împotriva furturilor;
    • analiza chestiunii obligativității atestării laboratoarelor în vederea restaurării bunurilor culturale mobile și un studiu comparativ în raport cu restaurările in situ ale unor bunuri similare, componente ale unor monumente istorice;
    • constatarea specificului constituirii colecțiilor private de bunuri culturale mobile și eventualitatea necesității instituirii unor reguli speciale referitoare la cunoașterea și inventarierea acestor colecții private; realizarea unui studiu comparativ cu practica internațională sub acest aspect.

Detalii, aici.

9. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul IV – peisaj cultural). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul peisajului cultural. Detalii, aici.

10. Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul III – patrimoniu cultural imobil). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul monumentelor istorice și arheologiei și analizează raportul dintre practicile în cele două arii. Detalii, aici.

11. Expert analiză și sistematizare legislaţie (Titlul II –autorităţi şi instituţii). Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la autoritățile, instituțiile și organismele cu atribuții în domeniul protejării și valorificării patrimoniului cultural. Detalii, aici.

În cadrul aceluiaşi proiect au fost deja angajate şi alte persoane, anunţul fiind publicat aici şi aici. Se pare că arhitecţii au avut întâietate.

După atribuţiile posturilor scoase la concurs şi a repartizării acestora pe funcţii, conceptul viitorului cod pare să se supună Tezelor codului patrimoniului, despre care am scris pe blog aici şi aici
Tezele au fost aprobate prin Hotărâre a Guvernului şi se pot descărca pentru lecturare de aici. Recomand colecţionarilor să descarce documentul şi să parcurgă paginile 49-52, ca să aveţi idee la ce s-au gândit autorii tezelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu